Lyckegårds hållbarhetspolicy – För jordens bästa

Vår hållbarhetspolicy gäller för hela Lyckegård. Den styr vår verksamhet och ligger till grund för hur vi hanterar risker och fattar beslut. Vi tar stöd av policyn när vi möter kunder och samverkar med leverantörer och kollegor.

Vi bidrar till att utveckla det hållbara lantbruket

Vår vision är En levande jord som vi med stolthet kan lämna över till nästa generation. Ekologiskt jordbruk finns i vårt DNA och vi vill fortsatt skapa förutsättningar att driva ett jordbruk som i minsta möjliga mån belastar vår miljö. I vår hållbarhetspolicy har vi tagit avstamp i fyra Sustainable Development Goals från Agenda 2030:

2.4 Sustainable food production and resilient agricultural practices

3.9 Reduce illnesses and deaths from hazardous chemicals and pollution

6.6 Protect and restore water-related ecosystems

15.5 Protect biodiversity and natural habitats

Miljöhänsyn

Vi verkar för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan genom att:

• Förespråka en växtodling med reducerad användning av bekämpningsmedel och mineralgödsel som kan påverka mikroliv på land och i våra vattendrag. Minskad användning av kemiska bekämpningsmedel minskar även risken för jordbrukaren som hanterar växtskyddsmedel.

• Bidra till att öka den biologiska mångfalden genom reducerad användning av växtskyddsmedel och konstgödsel.

• Ge råd, tillverka och sälja jordbruksredskap som passar i en hållbar växtodling, såsom mekaniska och indirekta metoder.

• Använda kvalitetsmaterial i våra produkter så att de kan användas länge och återvinnas på ett bra sätt.

• Kapa mellanhänder genom att sälja direkt till kund och på så sätt undvika onödiga transporter. Vi ser noga över de transporter som används inom företaget för på så sätt reducera utsläpp.

• Kontinuerligt jobba med inköpskedjan och sträva efter att köpa in lokala tjänster och material.

• Jobba kontinuerligt med att minska företagets miljöpåverkan genom att sätta upp mål, följa upp utfallet och vidta åtgärder.

• Verka för att uppfylla ställda miljökrav enligt lagstiftning.

Socialt ansvarstagande

Vi verkar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och affärsetik genom att:

• Erbjuda lösningar för det hållbara jordbruket som i sin tur producerar säker och hälsosam mat.

• Sträva efter likabehandling, jämställdhet, goda arbetsvillkor och en hälsosam och motiverande företagskultur.

• Välkomna en öppen dialog som präglas av våra kärnvärden kunskap, uppfinningsrikedom, jordnära och mod.

• Ta avstånd från alla former av korruption, mutor eller annan otillbörlig påverkan.

• Samverka med universitet och intresseorganisationer för att bidra till forskning och utveckling inom jordbruks- och livsmedelsbranschen.

• Kontinuerligt arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Långsiktig lönsamhet

Vi bedriver hållbart företagande och bidrar till en långsiktigt hållbar verksamhet genom att:

• Stödja och utveckla jordbruket till att vara mer hållbart och långsiktigt lönsamt genom att bidra till bättre miljö

• Verka för resurseffektivitet och långsiktig lönsamhet till nytta för samhället och våra kunder.

• Integrera hållbarhetsfrågor i vår verksamhetsstyrning och våra beslut.

• Betala bolagsskatt, moms och sociala avgifter i enlighet med rådande lagstiftning.

 

Policyn antogs av Lyckegårds styrelse 2022-05-31

Sök på sidan

Sök