Lyckegård Group AB (publ) (“Lyckegård” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av Östorps Bevattning AB (”Östorps”) som offentliggjordes den 17 augusti 2022 (”Förvärvet”) och i samband med detta beslutat om en riktad nyemission till säljaren. Förvärvet kompletterar Lyckegårds produktportfölj och ger ytterligare synergieffekter som skapar ett attraktivare erbjudande i samband med marknadsexpansionen i norra Europa.

 

Finansiering och tillträde

Den 17 augusti 2022 tillkännagav Lyckegård genom pressmeddelande att Bolaget tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Östorps för en köpeskilling om totalt 35 miljoner kronor, med beräknat tillträde senast den 1 november 2022. Vidare framgick av pressmeddelandet att Förvärvet skulle finansieras genom en kombination av lån och nyemitterade aktier i Lyckegård, inklusive en riktad nyemission till säljaren för kvittning av säljarrevers om 5 miljoner kronor (”Säljaremissionen”). Den 19 september 2022 pressmeddelade Bolaget dels att lånefinansiering om 12,2 miljoner kronor hade säkrats, dels att Lyckegård kallade till extra bolagsstämma för beslut om riktad emission om 18,2 miljoner kronor till ett fåtal utvalda investerare. Extra bolagsstämma beslutade om den riktade emissionen den 5 oktober 2022, och efter att all emissionslikvid nu influtit har Lyckegård idag tillträtt aktierna i Östorps och, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 oktober 2022, genomfört Säljaremissionen. Förvärvet har därmed slutförts.

 

Genom Säljaremissionen emitteras totalt 1 385 041 aktier i Lyckegård till en teckningskurs om 3,61 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 138 504,1 kronor och en utspädningseffekt om 6,31 procent. Teckningskursen per aktie motsvarar en premie om cirka 27 procent mot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen om 2,84 kronor för Lyckegårds aktie på Nasdaq First North GM under en period om 30 handelsdagar som avslutades handelsdagen före ingåendet av avtalet om förvärv av samtliga aktier i Östorps. Totalt antal aktier i Bolaget efter emissioner uppgår till 21 945 915.

 

Kommentar från Bolaget

Vi är mycket nöjda med att välkomna Östorps Bevattning till Lyckegård Group. Östorps har visat en imponerade verksamhetsutveckling och med flera decennier av erfarenheter har de skaffat sig en ledande roll genom sitt unika erbjudande av bevattningssystem. Vi är övertygade över att förvärvet kommer stärka vår marknadsledande position och stötta vår tillväxtsresa,” kommenterar Christian Bjärntoft, VD på Lyckegård.

 

Om Östorps Bevattning AB

Östorps, grundat 1969, bedriver en framgångsrik verksamhet och är specialiserade på bevattningssystem inom en rad olika användningsområden. Genom att erbjuda Sveriges bredaste bevattningsutbud bidrar Östorps lösningar till att bevattning görs på ett vatten- och energisnålt sätt. Utöver att tillverka egna pumpstationer har Östorps även utvecklat SMART, en molnbaserad pumpstyrningsenhet som hjälper kunder att spara tid och säkerställa driftsäkerhet. Leverantörsbasen utgörs av flera välkända varumärken som bland annat Ocmis, Bauer och Briggs.

 

Östorps har sitt ursprung i bevattningsanläggningar för lantbruk och kompletterar Lyckegård produktsortiment för den hållbara odlarens redskapsbehov. Förvärvet blir ett viktigt komplement i Lyckegårds tillväxtresa och skapar värdefulla synergier i form av ökad lönsamhet och ökad organisk tillväxt. Marknaden för smarta bevattningskontroller genererade intäkter på 118 miljoner dollar i Europa 2021 och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,95 procent från 2022 till 2027[1]. Förvärvet kommer spela en viktig roll i Lyckegårds expansion och målsättning att skapa långsiktig lönsamhet inom hållbar växtodling.

 

Östorps har haft en mycket positiv verksamhetsutveckling under de senaste fem åren med en stabil, hög lönsamhet. Östorps omsättning 2021 uppgick till 44,2 miljoner kronor med ett rörelseresultat (EBIT) på 5,2 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 12 procent. Östorps är ett skuldfritt företag och har under perioden 2017–2021 haft en CAGR på 17 procent med en genomsnittlig rörelsemarginal på 11 procent. För 2022 beräknas rörelseresultatet bli i linje med föregående års resultat. Östorps har på tillträdesdagen en kassa på cirka 7 miljoner kronor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70 850 76 47

E-post: christian@lyckegard.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2022, kl. 15.15 CEST.

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Telefon: +46 (0)8 463 80 00

E-post: info@penser.se

 

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

 

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

 

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används i stället organisk gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

 

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

 

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

 

[1] Research, M., Products, B. and Trends, S., 2022. Smart Irrigation Controllers Market – A Global and Regional Analysis: Focus on Product and Application, Supply Chain Analysis, and Country Analysis – Analysis and Forecast, 2022-2027, https://www.reportlinker.com/p06292163/Smart-Irrigation-Controllers-Market-A-Global-and-Regional-Analysis-Focus-on-Product-and-Application-Supply-Chain-Analysis-and-Country-Analysis-Analysis-and-Forecast.html?utm_source=GNW.