Ledningen i Lyckegård Group AB (publ) (“Lyckegård” eller “Bolaget”) har idag den 13 juni år 2023 förvärvat ytterligare aktier i Bolaget. VD, CFO och Affärsområdeschef äger efter transaktionen totalt cirka 2,96 miljoner aktier, motsvarande ca 6,8 % av utestående aktier i Bolaget, till ett värde per idag om cirka 6,4 MSEK.

 

Ledningen i Lyckegård har idag förvärvat aktier i Bolaget, ledningsgruppen består av VD Christian Bjärntoft, CFO Daniel Nilsson och affärsområdeschef för Water Kent Stenberg. De tre ledningspersonerna har förvärvat 248 000 antal aktier vardera till en total köpeskilling om ca 820 000 SEK från en institutionell ägare.

 

Efter transaktionen äger VD Christian Bjärntoft privat och via bolag 341 802 aktier samt totalt cirka 699 155 teckningsoptioner, CFO Daniel Nilsson äger privat och via bolag 378 726 aktier samt cirka 111 889 teckningsoptioner och affärsområdeschef Kent Stenberg äger via bolag 2 236 636 aktier.

 

 

Christian Bjärntoft, VD för Lyckegård, kommenterar:

 

”Samtliga i ledningen har en stark tilltro till bolagets strategi och förmåga att på både kort- och långsikt generera positiva kassaflöden samt visa på lönsamhet, för att senast 2025 nå bolagets finansiella målsättningar om en nettoomsättning om 230–260 MSEK och en EBITDA-marginal om 10 %.”

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70 850 76 47

E-post: christian@lyckegard.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2023.

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank

 

 

Om Lyckegård Group AB

 

Lyckegård är ett holdingbolag som genom dotterbolag erbjuder en bred produktportfölj av lösningar för en hållbar växtodling och grönytor. Verksamheten består av affärsområdena, Soil & Seed som avser jordbearbetning, sådd och mekanisk ogräsbekämpning, samt Water som avser bevattningssystem och grönyteskötsel.

 

Det totala produktsortimentet täcker behovet under hela odlingsåret och kan användas av flera kundsegment som önskar minska användningen av bekämpningsmedel, hushålla med vatten, optimera insatser och fatta mer effektiva och hållbara beslut. Hållbarhet är en nyckelfråga för dotterbolagens verksamheter och kunder och i linje med detta verkar Lyckegård med innovativa produkter och nya strategier för ett miljövänligare samhälle.

 

Affärsområde Soil & Seed

 

Inom affärsområdet Soil & Seed utvecklar, tillverkar och säljer Lyckegård maskiner och redskap för jordbearbetning, sådd och mekanisk ogräsbekämpning för lantbrukare som vill minska sin användning av kemiska preparat och konstgödsel. Soil & Seed består av en heltäckande produktportfölj med fyra egna produkter, Cameleon, Combcut, Kvickfinn och Crimperroller samt kompletterande redskap från andra tillverkare, bland andra Treffler, Düvelsdorf och Köckerling. Lyckegård har etablerat en stark nordisk marknadsnärvaro och är nu i färd med att utveckla erbjudandet även för den europeiska marknaden.

 

Med affärsområdet Soil & Seed tar Lyckegård marknadens behov i beaktning i form av ett attraktivt produktutbud som täcker hela redskapsbehovet. Det kommer ställas högre krav på framtidens lantbrukare framförallt i form av mindre användning av bekämpningsmedel. EU:s lagstiftning och målsättning om 25 % hållbart odlad areal i Europa 2030 driver tillväxten framöver. Nationellt drivs konverteringen bort från kemisk bekämpning genom stödsystem. I vissa länder (bland annat Tyskland och de baltiska länderna) kan lantbrukaren få upp till 50 % i finansiellt stöd för investering i Bolagets produkter.

 

Affärsområde Water

 

Water formades som ett självständigt affärsområde efter att Östorps Bevattning förvärvades under hösten 2022 och är inriktat mot bevattning av grönytor och jordbruk genom installation, rådgivning och service av fullständiga bevattningssystem. Genom att erbjuda effektiva bevattningslösningar hjälper Östorps Bevattning sina kunder med att förbättra produktionen och deras bevattningsmål på ett vatten- och energisnålt sätt som ger ökad avkastning. Östorps tillverkar egna pumpstationer med egenutvecklad pumpstyrningsprodukt kallad SMART. SMART-styrning står för drift och intelligens och är en molnbaserad pumpstyrningsenhet som löser behovet av driftsäkerhet och sänker energiförbrukningen och går väl i linje med det moderniserade lantbruket där det finns ett påtagligt behov av effektiva bevattningslösningar.

 

Lyckegård slutförde förvärvet av grönyteleverantören KSAB den 19 maj 2023. KSAB är verksamma inom bevattning, golf och konstgräs och bolaget förvärvade i sin tur under 2021 Sydsvensk Bevattning som därmed är ett helägt dotterbolag till KSAB. Genom förvärvet av KSAB tillsammans med Östorps bevattning kommer Lyckegård uppnå en marknadsledande position inom bevattning i Sverige samt skapa flera synergier för att vidare stärka affärsområdet och Bolagets tillväxt.