Lyckegård Group AB erhåller preliminärt godkännande för notering och offentliggör prospekt

Lyckegård Group AB (”Lyckegård” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har erhållit preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”).

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Bolaget offentliggör härmed även prospekt, som granskats och godkänts av Finansinspektionen, inför kommande nyemission av aktier (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen, vars anmälningsperiod pågår från och med den 20 januari 2022 till och med den 3 februari 2022, kan högst tillföra Bolaget cirka 32,4 miljoner SEK. Inför Noteringsemissionen har Lyckegård på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av den totala emissionsvolmen genom teckningsförbindelser från bland annat styrelse och ledning. Prospektet finns tillgängligt via Bolagets (www.lyckegard.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (”Sedermera”, www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (”Nordic Issuing”, www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”) är av Bolaget utsedd till Certified Adviser. Nordnet Bank AB är Selling Agent i Noteringsemissionen och kommer att sprida erbjudandet i Sverige, Danmark och Finland.

Nasdaqs beslut är bland annat villkorat av att Lyckegård uppfyller ägarspridningskravet, att Bolaget tillförs tillräckligt med likvid för att täcka rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna, att styrelse och ledning genomgår Nasdaqs utbildning samt att inget inträffar i samband med noteringen som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen.

VD Christian Bjärntoft kommenterar

”Lyckegård har en tydlig plats i framtidens jordbruk med rätt produkter för att bidra till en hållbar och miljövänlig utveckling. Vår kundbas består av det moderna jordbrukets pionjärer, de ekologiska jordbrukarna. Samtidigt är det min övertygelse att Lyckegård finns till för hela lantbruket, för konventionella och ekologiska odlare. Idag saknas det kommersiella aktörer som leder omställningen till ett mer hållbart jordbruk. Vår grundidé är enkel, att erbjuda ett produktutbud som tillgodoser lantbrukarens redskapsbehov genom hela odlingscykeln. Framåt kommer vi jobba för att renodla och expandera vårt fungerande koncept. Med en heltäckande produktportfölj är vi i nuläget marknadsledande som leverantör av jordbruksredskap för ekologiskt lantbruk i Norden och vi vill på sikt bli marknadsledande i Norra Europa.”

 

Bakgrund och motiv till Noteringsemissionen

Lyckegård erbjuder en bred produktportfölj av redskap för ekologiskt och hållbart jordbruk. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Med utgångspunkt i EU:s målsättning om att nå 25 procent ekologiskt jordbruk till 2030 och IPCC:s (The Intergovernmental Panel on Climate Change) förslag om ekologiskt jordbruk som en del av lösningen på klimatkrisen, bedömer Lyckegårds styrelse att marknaden för Bolagets produkter kommer växa kraftigt framöver. Därav planerar Lyckegård nu att ytterligare befästa sin position i Norden och att expandera i Norra Europa. Expansionsplanen omfattar både organisk tillväxt och förvärv av andra bolag med upparbetade säljkanaler eller kompletterande produkter.

Mot bakgrund av det kapitalbehov som Lyckegårds expansionsplaner ger upphov till genomför Lyckegård nu Noteringsemissionen. Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det prospekt som idag, den 18 januari 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.lyckegard.com), Sedermeras (www.sedermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att finnas tillgänglig på ovan nämnda hemsidor i samband med anmälningsperiodens inledande den 20 januari 2022.

Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 20 januari – 3 februari 2022.

Erbjudandepris: 5,95 SEK per aktie.

Minsta post: Minsta förvärv är 1 010 aktier vilket motsvarar 6 009,50 SEK. Därefter

sker förvärv i valfritt antal aktier.

Emissionsvolym: Det totala erbjudandebeloppet uppgår till högst cirka 32,4 miljoner SEK.

Teckningsförbindelser: Lyckegård har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 19,4 miljoner SEK som utgörs av brygglån om cirka 12,0 MSEK, teckningsåtagande om cirka 5 MSEK och kompensation för brygglånet om cirka 2,4 MSEK. Det totala teckningsåtagandet motsvarar cirka 60 procent av emissionslikviden.

Antal aktier före Noteringsemissionen: 10 070 000 aktier.

Värdering (pre money): 59,9 miljoner SEK.

Planerad första dag för handel: Aktier är planerade att upptas   för handel på Nasdaq First North Growth Market den 21 februari 2022.

ISIN-kod för aktien: SE0017160575.

Lock up: Aktier motsvarande cirka 73 procent av det totala utestående antalet aktier före nyemission inför planerad notering är under lock up. Lock up-avtalen, som ingåtts av VD, CFO, styrelse och större ägare, avser 100 procent av respektive parts innehav samt eventuell teckning i Noteringsemissionen, och gäller under en period som sträcker sig 12 månader efter noteringsdatum.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Lyckegård i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Selling Agent

Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i Noteringsemissionen i Sverige, Danmark, och Finland.

För mer information om Noteringsemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Lyckegård, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD Lyckegård

Telefon: +46 (0) 70 850 76 47

E-post: christian@lyckegard.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Telefon: +46 (0)8 463 80 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

***

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används istället organiskt gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management , eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

Sök på sidan